Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra, případně na přepážce České pošty či výdejny Zásilkovna.cz. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem. Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na: reklamace@ultraglass.cz Záruka na rozbití je samostatná položka, která kryje případnou první škodu na 3D tvrzeném skle pro ochranu displeje. V případě poškození je první sklo vyměněno, přičemž je příjemci fakturováno pouze poštovné dle původně zvolené přepravy. 

 

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

 

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

 

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo emailem na reklamace@ultraglass.cz s uvedením čísla faktury nebo objednávky. Důležité je uvést důvod reklamace, preferované řešení reklamace a kontaktní údaje.

 

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to hned jak je to možné po přijetí reklamace. Kupující dále obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace telefonicky nebo e-mailem.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady (poškození) zboží se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním.Kupující je oprávněn uplatnit práva zodpovědnosti pouze za vady zboží vzniklé běžným užíváním.Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem či poškození výrobku vnějšími událostmi.